Kategori

Meta

Category: Lirik lagu

The Little apple – Chopstick Brothers

Lyrics Wǒ zhǒng xià yī kē zhǒngzǐ zhōngyú zhǎng chūle guǒshí jīntiān shìgè wěidà rìzi zhāi xià xīngxīng sòng gěi nǐ zhuāi xià yuèliàng sòng gěi nǐ ràng tàiyáng měitiān wèi nǐ shēng qǐ biàn chéng làzhú ránshāo zìjǐ zhǐ wéi zhào liàng nǐ bǎ wǒ yīqiè dōu xiàn gěi nǐ zhǐyào nǐ huānxǐ nǐ [...]

1 3 4 5 6 7 14
error: Content is protected !!