Author: Ahmadnazri

Lyrics

Wǒ zhǒng xià yī kē zhǒngzǐ
zhōngyú zhǎng chūle guǒshí
jīntiān shìgè wěidà rìzi

zhāi xià xīngxīng sòng gěi nǐ
zhuāi xià yuèliàng sòng gěi nǐ
ràng tàiyáng měitiān wèi nǐ shēng qǐ

biàn chéng làzhú ránshāo zìjǐ zhǐ wéi zhào liàng nǐ
bǎ wǒ yīqiè dōu xiàn gěi nǐ zhǐyào nǐ huānxǐ
nǐ ràng wǒ měi gè míngtiān dū biàn dé yǒu yìyì
shēngmìng suī duǎn ài nǐ yǒngyuǎn, bù! Lí! Bù! Qì!

Nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píngguǒ
zěnme ài nǐ dōu bù xián duō
hóng hóng de xiǎo liǎn er wēnnuǎn wǒ de xīnwō
diǎn liàng wǒ shēngmìng de huǒ
huǒ huǒ huǒ huǒ huǒ
nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píngguǒ
jiù xiàng tiānbiān zuìměi de yúnduǒ
chūntiān yòu lái dàole huā kāi mǎn shānpō
zhǒng xià xīwàng jiù huì shōuhuò
cóng bù juédé nǐ tǎoyàn
nǐ de yīqiè dōu xǐhuān
yǒu nǐ de měitiān dū xīnxiān

yǒu nǐ yángguāng gèng cànlàn
yǒu nǐ hēiyè bù hēi’àn
nǐ shì báiyún wǒ shì lántiān

chūntiān hé nǐ mànbù zài shèngkāi de huācóng jiān
xiàtiān yèwǎn péi nǐ yīqǐ kàn xīngxīng zhǎyǎn
qiūtiān huánghūn yǔ nǐ chángyáng zài jīnsè màitián
dōngtiān xuěhuā fēiwǔ yǒu nǐ, gèng! Jiā! Wēn! Nuǎn!

Nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píngguǒ
zěnme ài nǐ dōu bù xián duō
hóng hóng de xiǎo liǎn er wēnnuǎn wǒ de xīnwō
diǎn liàng wǒ shēngmìng de huǒ
huǒ huǒ huǒ huǒ huǒ
nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píngguǒ
jiù xiàng tiānbiān zuìměi de yúnduǒ
chūntiān yòu lái dàole huā kāi mǎn shānpō
zhǒng xià xīwàng jiù huì shōuhuò
nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píngguǒ
zěnme ài nǐ dōu bù xián duō
hóng hóng de xiǎo liǎn er wēnnuǎn wǒ de xīnwō
diǎn liàng wǒ shēngmìng de huǒ
huǒ huǒ huǒ huǒ huǒ
nǐ shì wǒ de xiǎo ya xiǎo píngguǒ
jiù xiàng tiānbiān zuìměi de yúnduǒ
chūntiān yòu lái dàole huā kāi mǎn shānpō
zhǒng xià xīwàng jiù huì shōuhuò

Rohk poom pae gum rerp jon ton mai dai
Mor gor kor hai nee jahk krungthep bpai
Pee leuak mah jung wut nee pror hen wah ahgaht dee gwah tee dai

Nae jai na wah mah peua ruksah dtua
Poo chai jahk krungthep doo nahglua took kon
Sao sao nai jungwut nee seu seu dtahm mai tun pee rauk nah
Mai dai mah peua luang krai chai mai

(*)
Meuang luang kwun lae foon mahk mai
Pee soot dom kao bpai rahng gai gor bpen poom pae
Poo ying tee krungthep gor undtarai
Pror puak tur lai jai hua jai pee eng gor pae

(**)
Dtung dtae mah jur tur tao nun chahng sook jai leua gern
Kor raung hai tur yah mern chuay ruk sah jai
Pee jah tah poot jing naung gor kong rup dai
Tah mai dai mah lauk naung gor dtem jai ja ruk gun
Pee mai dai mah lauk
Ruk kaung rao ja kong yoo saen nahn

Tah pee hai dee laeo yah ting naung bpai
Teung pee hai ja kor yoo yao hai dai
Pee ruk nai jung wut nee ruk sah gai jai hai dee tung saung krao

Laeo poo ying tee krungthep ja wah ngai
Tur lao nun jit jai soo naung mai dai
Kao suay gun jung pee jah
Pror sanyagum rauk nah yah bpai son jai
Kwahm ngahm jing jing dtaung auk jahk kahng nai

error: Content is protected !!